12 maart 2015, om 19:30, MFA Noordstee, Berkenstraat 2d, 9501 HN Stadskanaal | MFA Noordstee, Berkenstraat 2d, 9501 HN Stadskanaal

Jaarvergadering

Agenda Jaarvergadering 12 maart 2015

Locatie: MFA Noordstee, Berkenstraat 2d, 9501 HN Stadskanaal, Tel. 0599-659126

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag jaarvergadering d.d. 3 april 2014*
 1. Benoeming / herverkiezing bestuursleden
 • Aspirant-bestuursleden: Jan Schuil en Nadiya Wever.
 • Aftredend in functie: penningmeester Petra Kruize (niet herkiesbaar)
  • Het bestuur stelt Coretta Meijer voor als kandidaat.
 • Aftredend als lid: Sari Datema (niet herkiesbaar) en 1 plek vacant
  • Het bestuur stelt Nicolette Jansingh en Roelf Koning voor als kandidaat.
 • Congresafgevaardigde: Erik van der Vlag (herkiesbaar)
 • Plaatsvervangend congresafgevaardigde: Grietje Schipper (herkiesbaar)
 • Gewestelijk afgevaardigde: Erik van der Vlag (herkiesbaar)
 • Plaatsvervangend gewestelijk afgevaardigde: Monique Kroom (herkiesbaar)

Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor aanvang van de vergadering, middels schriftelijke motivatie, bij het bestuur aanmelden.

 1. Financiën
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie, bestaande uit Piet Oosterhuis, Jan Schuil en Jaap Duit (reserve).
 • Benoeming kascommissie: Piet Oosterhuis (aftredend, niet herkiesbaar), Jan Schuil (herkiesbaar, tenzij hij tot bestuurslid wordt gekozen) en Jaap Duit.

Pauze

 1. Verslagen 2014
 • Jaarverslag bestuur *
 • Jaarverslag fractie *
 • Jaarverslag wethouder *
 • Jaarverslag statenlid *
 1. Congres 17/18 januari 2015 *
 2. Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

* Een aantal verslagen wordt voorafgaand aan de vergadering aan de leden toegezonden. De financiële documenten liggen tijdens de vergadering ter inzage en bespreking op tafel.