Door Egbert Hofstra op 12 juni 2015

Algemene Beschouwingen 2015

Maandag 8 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de raadsvergadering. Daarbij geven de verschillende partijen aan waar ze het komende jaar de prioriteiten willen leggen en wat hun wensen zijn op de langere termijn. Onderstaand de bijdrage zoals die uitgesproken is door fractievoorzitter Egbert Hofstra:

Vorig  jaar  zeiden  we  dat  het  wat  beter  leek  te  gaan  met  de  economie,  maar  dat  de  werkloosheid  onverminderd  hoog  blijft.  Inmiddels  spreekt  premier  Rutte  ervan  dat  de  economie  ‘draait  als  een  tierelier’.  Die  woorden  lijken  ons  wat  te  optimistisch,  maar  gelukkig  zien  we  een  jaar  later  dat  de  economie  versneld  aantrekt.  Ook  de  werkloosheid  loopt  terug.  Het  rijk  heeft  dan  ook  aangekondigd  dat  verdere  bezuinigingen  niet  nodig  zullen  zijn.  We  hopen  dat  er  dan  ook  geen  verdere  bezuinigingen  de  kant  van  de  gemeente  opkomen.  We  bevinden  ons  midden  in  het  overgangsjaar  van  het  sociale  domein,  de  zogenaamde  transitie.

Volgend  jaar  zal  de  transformatie  ingaan.  We  hebben  enorme  uitdagingen  op  deze  gebieden.

Afgelopen  jaar  hebben  we  de  gevolgen  al  gezien  van  de  rijkskorting  op  de  huishoudelijke  hulp.  En  de  afgelopen  tijd  is  er  veel  aandacht  voor  het  akkoord  van  Westerlee.  De  transformatie  is  een  aanpassing  die  zijn  weerga  niet  kent.  En  hoewel  de  gemeente  zich  degelijk  heeft  voorbereid,  kan  het  voorkomen  dat  er  dingen  zullen  moeten  worden  bijgestuurd.  Hierbij  moeten  we  een  vinger  aan  de  pols  en  het  hoofd  koel  houden.  We  moeten    geen  incidentenpolitiek  gaan  bedrijven.  Knelpunten  moeten  worden  herkend,  aangepakt  en  opgelost.  Uitgangspunt  is  hierbij  dat  niemand  tussen  wal  en  schip  mag  vallen  en  dat  het  geld  dat  we  vanuit  het  rijk  voor  deze  taken  krijgen  voldoende  moet  zijn.

Wij  zijn  tegen  het  grote  windmolenpark  vlak  over  de  grens  met  Drenthe.  Wij  vinden  elektriciteit  opgewekt  door  zonnepanelen  een  veel  beter  idee  dan  die  hoge  windmolens.  Wij  willen  minder  palen,  meer  panelen.  Wij  ondersteunen  het  plan  van  de  Knoalster  ondernemers  hiervoor.    We  zullen  ook  goed  moeten  anticiperen  op  de  bevolkingskrimp  in  onze  regio.  De  woonvisie  is  daarvoor  belangrijk.  De  raad  zal  later  dit  jaar  worden  gevraagd  of  de  starterslening  moet  worden  voortgezet.  Wij  nemen  hier  alvast  een  voorschot  op  door  deze  vraag  met  ja  te  beantwoorden.

We  behandelen  de  voorjaars-­‐  en  de  perspectiefnota  als  een  stuk  en  zullen  ook  de  volgorde  daarin  hanteren.

1  Welzijn  en  zorg    

We  maken  ons  zorgen  over  het  ontbreken  van  instrumenten  voor  het  monitoren  van  de  jeugdzorg.  In  de  antwoorden  op  de  technische  vragen  wordt  aangegeven  dat  deze  in  ontwikkeling  zijn.  Dat  roept  bij  ons  de  vraag  op  of  we  op  dit  moment  dan  als  het  ware  ‘blind’  zijn.  Signalen  moeten  worden  opgepakt,  dat  is  noodzaak.  De  raad  moet  zijn  controlerende  functie  kunnen  uitoefenen.  En  een  goed  beeld  moeten  blijven  houden.

Dit  geldt  ook  voor  de  klachtenafhandeling  WMO.  We  lezen  dat  deze  in  ontwikkeling  is,  hoe  gaat  het  dan  op  dit  moment  met  klachten?  Elke  klacht  is  namelijk  een  gratis  advies!

2  Wonen  en  voorzieningen  

De  Partij  van  de  Arbeid  is  nog  altijd  voor  het  voortzetten  van  de  Starterslening.  We  willen  de  raad  graag  in  herinnering  roepen  dat  toen  we  besloten  door  te  gaan  met  de  starterslening  er  nog  geen

bijdrage  vanuit  het  rijk  hiervoor  was.  Wij  zien  dan  ook  in  het  stopzetten  van  de  bijdrage  van  het  rijk  voor  deze  regeling  geen  reden  om  hier  als  gemeente  mee  te  stoppen.

We  zijn  heel  blij  dat  er  in  onze  gemeente  nog  steeds  drie  bibliotheken  zijn.  Dat  was  een  aantal  jaar  geleden  allerminst  zeker.  Het  is  gerechtvaardigd  om  de  uitleen  van  cassettes,  cd’s  en  games  stop  te  zetten.

We  verwelkomen    dat  de  verwarming  in  De  Spont  verduurzaamd  wordt.  In  breder  verband  wijzen  we  ook  op  een  initiatief  van  PvdA  Drenthe  voor  het  verduurzamen  van  sportaccommodaties.  Wij  bevelen  dit  initiatief  van  harte  aan.

We  zijn  dan  ook  benieuwd  naar  de  evaluatie  van  het  project  WOG,  die  gepland  staat  voor  de  zomer.  Kunt  u  dit  op  de  toezeggingenlijst  plaatsen?

Voor  wat  betreft  de  spoorlijn  Veendam-­‐Stadskanaal  vragen  we  ons  af  of  de  provincie  Drenthe  en/of  de  gemeente  Borger-­‐Odoorn  tot  de  ‘betrokken  partijen’  worden  gerekend.  Dit  zou  volgens  ons  wel  logisch  zijn,  gezien  de  nabijheid  van  Nieuw-­‐Buinen  en  de  mogelijkheid  voor  doortrekken  naar  Emmen.  Graag  een  reactie  van  het  college

We  hebben  zorgen  over  de  staat  van  onderhoud  van  sommige  infrastructurele  werken.  We  hebben  kunnen  lezen  in  de  media  en  zelf  kunnen  vaststellen  dat  bijvoorbeeld  de  verflaag  van  de  Rode  Loper

niet  best  meer  is.  We  willen  dit  graag  anders  zien.  Wat  voor  nut  heeft  het  als  we  willen  dat  de  buitenrand  van  het  bedrijventerrein  er  mooi  uitziet,  als  we  de  poort  naar  Stadskanaal  niet  opknappen?  Wanneer  krijgt  de  brug  een  nieuwe  verflaag?  Is  er  een  onderhoudsplan  voor  alle  infrastructurele  werken  aanwezig?  Zo  niet,  dan  zal  er  een  inventarisatie  moeten  worden  gemaakt  van  objecten  die  aan  onderhoud  toe  zijn.  (Denk  aan  lantaarnpalen,  brugleuningen.)

De  verkeerssituatie  van  de  Marktstraat  in  Musselkanaal  is  een  groot  probleem.  Inwoners  en  beroepschauffeurs  ergeren  zich  eraan  dat  door  geparkeerde  auto’s  het  verkeer  niet  goed  kan  doorstromen.  Wij  vragen  u  in  overleg  met  Stichting  Dorpsbelangen  Musselkanaal  en  de

Handelsvereniging  Musselkanaal  tot  een  oplossing  te  komen.  Wij  willen  graag  een  toezegging  dat  deze  problematiek  wordt  aangepakt.

3  Jeugd  en  educatie  

Vorig  jaar  hebben  we  besloten  de  speelzaal  in  Cereswijk  open  te  houden  tot  op  zijn  minst  einde  van  dit  jaar.  Onze  bronnen  vertellen  ons  dat  er  nu  10  peuters  zijn.  Voor  ons  blijft  dit  een  belangrijke  voorziening.  Het  college  is  bezig  met  een  voorstel.  Is  dit  een  integraal  voorstel  voor  de  voorzieningen  van  de  hele  wijk?

Doordat  het  aantal  gezinnen  met  schulden  oploopt,  zal  de  armoede  eveneens  oplopen.  Kinderen  uit  deze  gezinnen  mogen  hier  niet  de  dupe  van  worden.  De  kinderombudsman  adviseerde  de  gemeenten  in  zijn  handreiking  (Handreiking:  ‘Effectief  kindgericht  armoedebeleid  2013’),  om  een  kindpakket  in  het  armoedebeleid  op  te  nemen.  Wij  willen  het  kindpakket  terugzien  in  de  herijking

van  het  armoedebeleid.  We  willen  hiervoor  een  toezegging  van  het  college.  We  hebben  hier  ook  de  vraag  hoe  de  raad  wordt  betrokken  bij  deze  herijking.  Hij  staat  namelijk  al  voor  21  september  op  de  agenda.  We  willen  dat  er  in  de  herijking  ook  aandacht  is  voor  de  collectieve  zorgverzekering,  deze    bedraagt  namelijk  135,-­‐  euro.  Een  echtpaar  betaalt  dus  270,-­‐  euro.  Voor  veel  mensen  met  een  minimum  inkomen  is  dat  moeilijk  op  te  brengen.

4  Economie  en  Arbeidsmarkt  

De  uitvoer  van  het  akkoord  van  Westerlee  stelt    alle  gemeenten  in  onze  regio  voor  grote  uitdagingen.

Het  is  heel  belangrijk  dat  dit  gezamenlijk  wordt  opgepakt.  Doordat  de  tijdelijke  contracten  bij  Wedeka  zijn  omgezet,  hoeven  we  niet  aan  deze  klus  te  beginnen  met  een  achterstand.  Toch  zal  het  zeker  niet  gemakkelijk  zijn  om  de  benodigde  aantallen  garantiebanen  te  realiseren.

Is  het  ook  voor  de  huidige  werknemers  van  Wedeka  duidelijk  wat  er  gaat  gebeuren?  Hoe  neemt  het  college  eventueel  ontstane  ongerustheid  weg?

Voor  het  onderzoek  naar  de  passantenhaven  willen  we  erop  aandringen  om  vooral  ook  de  ondernemers  te  betrekken.  Deze  hebben  misschien  niet  alleen  de  middelen  om  erin  te  investeren,  maar  hebben  ook  vaak  goede  ideeën  vanuit  he  betrokkenheid  met  hun  woonplaats.  Graag  zien  wij  dat  in  het  onderzoek  ook  verder  gekeken  wordt  dan  alleen  naar  de  haalbaarheid  van  een  passantenhaven.  Daar  hoort  een  totale  visie  over  het  centrumgebied  in  onze  ogen  bij.

5  Ruimte  en  Milieu  

In  2020  moet  het  percentage  van  afvalscheiding  op  75  %  liggen  nu  is  dit  56%.  We  hebben  hierover  wel  wat  ideeën.  We  zouden  kunnen  beginnen  met  de  burgers  bewust  te  maken  hoe  met  afval  om  te  gaan  en  om  te  beginnen  met  scholen.

Je  kunt  op  een  speelse  manier  hierin  voorlichting  geven.  Door  samen  met  ouders  hier  iets  in  te  doen,  gedacht  kan  worden  om  een  tentoonstelling    van  gebruikte  materialen,  verder  natuurlijk  via  de  sociale  media.

Ook  de  kreet  ‘de  vervuiler  betaalt’  is  nog  steeds  actueel,  al  moet  wel  gezegd  worden  dat  GFT  geen  vervuiling  is  en  op  diverse  manieren  kan  worden  hergebruikt.

We  weten  dat  pas  volgend  jaar  de  contracten  weer  tegen  het  licht  worden  gehouden,  maar  wij  willen  hier  graag  reeds  nu  een  voorschot  op  nemen.  We  stellen,  om  kosten  te  sparen,  dan  ook  voor  om  de  groene  container  in  de  wintermaanden  minder  vaak  op  te  halen.

We  betreuren  het  ten  zeerste  dat  bij  de  waterberging  in  Musselkanaal  de  bomen  verdwijnen.  Ook  lazen  we  in  de  media  dat  het  terrein  zal  met  een  hek  worden  omheind.  Kan  hier  niets  aan  gedaan  worden?  Bijvoorbeeld  groen  rondom?  Op  deze  manier  vinden  we  deze  ontwikkeling  namelijk  geen  visitekaartje  voor  de  toegangswegen  naar  Musselkanaal.

We  blijven  er  tegen  om  ongebruikte  woningtitels  weg  te  bestemmen.  Dat  ontneemt  de  eigenaren  ervan  elke  prikkel  om  nog  iets  met  hun  kavel  te  doen.  Graag  zien  wij  dat  met  vertegenwoordigers  van  betrokkenen  gezocht  gaat  worden  naar  een  toekomstgerichte  oplossing.

Algemene  dekkingsmiddelen  en  onvoorzien  

Voor  het  jaar  2015  zijn  er  meevallers  vanuit  het  gemeentefonds,  maar  in  de  perspectiefnota  staat  juist  dat  we  rekening  moeten    houden  met  tegenvallers.  Het  valt  ons  op  dat  dit  elk  jaar  weer  verandert.  We  vinden  dit  een  slechte  zaak.  Het  zorgt  telkens  voor  onrust  en  soms  stapelen  de  effecten  van  afzonderlijke  kortingen  zich  behoorlijk  op.  Vooral  het  vervallen  van  de  middelen  om  de  krimp  tegen  te  gaan,  vinden  wij  onbehoorlijk  bestuur.  In  de  antwoorden  op  de  technische  vragen  kwam  het  nog  niet  naar  voren,  maar  wij  hebben  inmiddels  wel  in  de  media  kunnen  lezen  dat  onze  gemeente  ook  bij  de  nieuwe  verdeling  buiten  de  boot  valt.  Klopt  dit?

Paragraaf  Sociaal  Domein  

We  zien  dat  er  helaas  nog  veel  onduidelijkheid  blijft  bestaan  op  dit  dossier.  Het  college  heeft  ons  op  22  mei  een  memo  toegestuurd  over  de  stand  van  zaken.  En  hoewel  wij  alle  vertrouwen  hebben  in  de  toewijding  en  expertise  van  onze  gemeentelijke  organisatie  zijn  de  kwantitatieve  en  kwalitatieve indicatoren  op  dit  moment  onvoldoende.  Met  andere  woorden  we  krijgen  onvoldoende  antwoord  op de  vraag:  “Wat  kost  het  ons  en  wat  krijgen  we  daar  dan  voor?”  Dit  is  een  situatie  die  niet  te  lang  moet  voortduren.  Het  is  goed  dat  we  ons  aansluiten  bij  de  gemeentelijke  monitor  sociaal  domein,  maar  deze  laat  nog  wel  even  op  zich  wachten.  U  noemt  het  ‘een  financiële  rapportage’,  maar  ook  kwalitatieve  gegevens  willen  we  zien.  Wordt  dit  meegenomen  bij  de  monitor  sociaal  domein?

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra