Door Egbert Hofstra op 11 november 2016

Begroting 2017

Afgelopen maandag 7 november hield de raad de vergadering over de begroting. Hieronder de bijdrage van onze fractie:

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de programmabegroting voor 2017 met daarin de meerjarenraming en daarnaast de najaarsnota. Wij zullen deze stukken samen behandelen.

 

Ten opzichte van de perspectiefnota van nog geen halfjaar oud zien we behoorlijk opgelopen lasten. Vorig jaar zeiden we op deze plek ook al dat het vaak moeilijk is, misschien wel praktisch onmogelijk, de financiële ontwikkelingen juist in te schatten. Zaken die daarin opvallen zijn Wedeka, de investeringen in de stedelijke vernieuwing, de bijstandsuitkeringen en de apparaatslasten. Desondanks sluit de begroting positief met 267.000,- en de meerjarenraming met 864.000.

 

Maar daar worden wel behoorlijk wat extra maatregelen voor genomen. Het college legt gemotiveerd uit waarom nog weer extra bezuinigen nu niet aan de orde is. Kort samengevat: de rek is er volledig uit. Om toch baas over eigen portemonnee te blijven en preventief toezicht van de provincie te voorkomen, wordt er gekeken naar de inkomstenkant. Zo wordt de OZB in één keer fors verhoogd. Bij de algemene beschouwingen zeiden we dat we een bescheiden verhoging niet leuk, maar wel redelijk vinden. Nu stelt u een eenmalige verhoging van 12% voor. U begrijpt dat wij daar goed over moesten nadenken. Echter, zoals al eerder gezegd is de financiële situatie ten opzichte van juni verslechterd. Maar minstens even belangrijk is het feit dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing volgend jaar ook met 12% en 10% dalen. Zo’n forse daling is uitzonderlijk. Die zorgt ervoor dat de gemeentelijke lasten ongeveer gelijk blijven voor een huishouden met een gemiddelde Woz-waarde. Inwoners met een huis met een lagere waarde, gaan er zelfs financieel op vooruit, waar huiseigenaren van duurdere huizen iets meer gaan bijdragen. Dat past in onze filosofie van de sterkste  schouders dragen de zwaarste lasten. Daarnaast blijven de lokale lasten in Stadskanaal laag. Deze argumenten maken dat we het eenmalig verhogen van de OZB kunnen ondersteunen. Daar komt de trendmatige verhoging van 3% bovenop. Er is een motie ingediend waarin staat dat nut en noodzaak van een deel van die verhoging nog eens tegen het licht wordt gehouden. Wij kunnen daarmee instemmen; de OZB moet niet meer dan noodzakelijk worden verhoogd.

 

Verdere highlights uit de begroting en najaarsnota:

 

Op bladzijde 15 lezen we een heel kort zinnetje “onderzoek MFA cereswijk”. In de vergadering van 24 oktober hebben we in het vragenuur aangegeven dat we benieuwd zijn naar de stand van zaken hieromtrent. Cereswijk verdient namelijk zo’n voorziening. U zegde toe dat voor het einde van dit schooljaar een voorstel hieromtrent te verwachten is.

 

Wij hebben een vraag gesteld over de OGGZ (p. 14). Gelukkig geeft het college aan dat bezuinigen niet zozeer het doel is, maar dat de bezetting wel wordt verkleind. Houdt het college de kwaliteit goed in de gaten? Gooi als het ware niet de oude schoenen weg, voordat de nieuwe er zijn.

 

Voor wat betreft de collectieve verzekering zijn we verheugd dat vanaf 1 januari mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hiervoor in aanmerking komen. Denkt het college ook aan de communicatie richting de inwoners hierover? Rond deze tijd wordt het namelijk weer mogelijk van verzekeraar te veranderen.

 

Op het gebeid van de spoorlijn zien we in de stukken nog steeds niets nieuws. In de vorige week uitgekomen nota uitgangspunten regionale aanbesteding 2020-2035 van de provincie staat de lijn wel vermeld. Leidt dit tot nieuwe inzichten?

 

We blijven het bijzonder vinden dat er juist in onze regio, waarin relatief veel mensen gebruik maken van de participatiewet, er geen aanvragen voor beschut werk zijn binnengekomen. Wij vragen ons hardop af of de selectiecriteria van het UWV niet te streng zijn.

Op pagina 36 bij economie er arbeidsmarkt lezen we over techniek en innovatie. We hebben hier wat nadere vragen over. Er zijn trajecten waar we een poging doen om samen met het bedrijfsleven voor mensen die onder de participatiewet vallen, een baan te creëren. Dit vinden we een goed idee. In zulke trajecten moet volgens ons  een realistisch perspectief op een baan het toverwoord zijn. Daarom de vraag welke afspraken met bedrijven worden gemaakt hieromtrent?

 

We hebben een vraag gesteld over de proef met ledverlichting langs de Semsstraat. Het college antwoordt dat deze maand wordt begonnen met het vervangen van de armaturen. Dit vinden we een goede zaak en dit is ook hard nodig, want de kapotte verlichting is een ergernis voor inwoners en raad. Gebeurt dit langs de lengte van het hele kanaal, dus van Noord tot en met Musselkanaal? En hoe vindt de uitrol plaats? Gaat u de drukste routes en de routes waar de meeste lampen nu stuk zijn het eerste aanpakken?

Hetzelfde geldt voor de proefbelijning, ook langs de Semsstraat. We hebben gehoord dat deze proef een groot succes is. En voor de verkeersveiligheid vinden we het belangrijk dat deze ook over de gehele lengte van de weg wordt aangebracht.

 

In het voorjaar hebben we aangegeven dat we 1,5% korting op elke subsidieontvanger te kort door de bocht vonden. We wilden graag maatwerk. We zijn er blij mee dat het college dit heeft veranderd. We zien ook dat de korting voor de bibliotheek in stand is gebleven. Brengt deze korting van 1,5% deze taalontwikkeling in gevaar? Graag een nadere uitleg van de wethouder hierover. De bibliotheek speelt namelijk een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van zeer jonge kinderen. Eind vorig jaar gaf de bibliotheek voor de raad een verhelderende presentatie hierover. Een achterstand in de peuterjaren opgelopen, kan later nauwelijks meer ingehaald worden. Juist in onze regio is de taalontwikkeling zeer belangrijk. We vragen ons ook af of een deel van de gelden van Kans voor de Veenkoloniën hier eventueel wordt of kan worden ingezet? Er is namelijk een duidelijk verband tussen een slechte gezondheid en taalachterstand.

 

Over het groen is ook al veel gezegd door ons in het verleden en vanavond ook weer door veel andere partijen. Op verzoek van de raad is de evaluatie hiervan naar voren gehaald. Dat is natuurlijk niet voor niets gedaan, want we vermoeden dat de beloofde beeldkwaliteitsniveaus niet worden gehaald. Daarom hebben we de motie ondertekend die eenmalig 2 ton voor grijs en vooral groen reserveert. De invulling hiervan moet dan bij de evaluatie duidelijk worden. Belangrijk is dat het geld goed wordt besteed.

 

In de najaarsnota lezen we dat de financiële ruimte in het lopend boekjaar groter is geworden. Dit is gedeeltelijk te danken aan hogere gemeentelijke bijdragen vanuit het Rijk. Ook hebben we een behoorlijke meevaller rond de overdracht van schoolgebouwen van Noorderpoort naar Ubbo. Dit wil echter niet zeggen dat onze problemen hiermee structureel zijn opgelost. Als we naar de langere termijn kijken, zien we dat de algemene reserve is geslonken.

Deze meevaller geeft wel het grillige verloop van deze bijdragen aan.

 

Ten slotte: We maken ons zorgen over de gang van zaken rond de overschrijdingsregeling Primenius. Aangezien de zaak niet uit de wereld is geholpen, concluderen we dat de kans groter is geworden dat we nog met iets over de brug moeten komen.

 

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

 

De uitkomst van de raadsvergadering was verrassend, in die zin dat de SP deze keer instemde met de begroting en de VVD niet. De VVD kon uiteindelijk de 12% extra OZB-verhoging niet accepteren.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra