Door Egbert Hofstra op 30 januari 2014

Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom

Tijdens de raad van 27 januari kwam het conceptbestemmingsplan Cereswijk en Dideldom aan de orde. Dit plan dient ter verbetering van het huidige bestemmingsplan dat de raad 26 juni 2006 heeft vastgesteld. Het huidige bestemmingsplan bevat onderdelen die GS niet hebben goedgekeurd. Daarnaast is het in het conceptbestemmingsplan nu ook mogelijk aan huis een klein bedrijfje te beginnen. Dit moet natuurlijk wel in de woonomgeving plaatsen en mag niet te groot worden.

Elf december is de hoorcommissie bij elkaar gekomen om naar de zienswijzen te luisteren. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend en bij twee daarvan is het  standpunt mondeling toegelicht voor de commissie. Zeven zienswijzen hebben aanleiding gegeven om  het concept te wijzigen. Waaronder bijvoorbeeld de zienswijze van de Gasunie. Eén zienswijze was te laat ontvangen en is daardoor niet-ontvankelijk verklaard, maar toch is hier nog rekening mee gehouden. Dat vinden we een goede houding van het college.

In dit laatste geval betrof het de Grondbank die het Ceresmeer gaat saneren. Het meer wordt gedempt, dit vinden we een goede zaak. Gelukkig gaan we tegenwoordig niet meer zo met onze leefomgeving om als destijds. Toen is daar van alles gedumpt, waardoor we er nu, lang na het vertrek van Philips, nog mee te maken hebben.

We hebben lovende geluiden gehoord over de communicatie die er is geweest rond dit plan richting de buurt. In het bijzonder met de wijkraad Cereswijk en de andere insprekers. Er bleef bij ons eigenlijk één aandachtspunt over met betrekking tot het conceptbestemmingsplan en dat gaat over de plannen voor rond de watertoren. In deze plannen komen vijf partijen bij elkaar om de omgeving van de watertoren verder te ontwikkelen. Dit plan vinden we in grote lijnen een goede ontwikkeling. Het maakt het gebied aantrekkelijker en de ontsluiting rond het crematorium wordt verbeterd. Een onderdeel van het plan is echter het beschikbaar maken van 3 woon/werkkavels. Dit is problematisch omdat dit gebied binnen de geluidscontour valt van de industrie daar in de buurt.

Zouden we de geluidscontour aanpassen dan zouden de uitbreidingsmogelijkheden van de industrie daar in het gedrang komen en ook zal nieuwe industrie dan in de toekomst worden belemmerd. Dit is onwenselijk vanwege uiteenlopende redenen. Overigens kan industrie in deze milieucategorie in Oost-Groningen  alleen geplaatst worden in Veendam, Winschoten en Stadskanaal.

Het is natuurlijk in de praktijk zo dat huizen aan de Oosterstraat ook in de geluidscontour vallen en dat het toch met de feitelijke geluidsoverlast daar wel mee lijkt te vallen. Daarom hebben we verschillende suggesties aangedragen om toch een  creatieve oplossing voor de ontwikkeling van de drie woon-werkkavels toch mogelijk te maken. Wij stelden bijvoorbeeld een wijzigingsbevoegheid voor, maar deze kon niet worden gebruikt omdat de contour hiervoor toch moet worden aangepast.

Ook de interimwet Stad en Milieu werd door ons nog aangedragen. Dit is een wet waarin het mogelijk wordt een belasting in een bepaalde categorie, in dit geval geluid, te compenseren met extra maatregelen in een andere categorie. Helaas is het zo dat deze interimwet pas van toepassing is als er in de omgeving geen alternatieven voor in dit geval woon/werkkavels zijn. In deze situatie zijn die er wel en is de wet niet toepasbaar.

Hoewel wij de ontwikkeling van het gebied rond de watertoren wenselijk vinden, hebben wij dus toch, gezien de zojuist vermelde redenen, besloten geen amendement op dit conceptbestemmingsplan voor te stellen. Natuurlijk hopen wij wel dat ook zonder de drie woon/werkkavels de plannen rond de watertoren door kunnen gaan. Wij hebben het college opgeroepen hier naar creatieve oplossingen te zoeken, mits deze binnen de planologische kaders passen.

Wij hebben onze bijdrage afgesloten met een paar opmerkingen over de omgeving in het algemeen die niet rechtstreeks het bestemmingsplan aangaan, maar die we toch wilden vermelden. Het betreft hier de situatie bij de bocht waar de Ceresstraat overgaat in de Schoolstraat op de grens van Musselkanaal en Stadskanaal. Ons bereiken signalen dat het hier erg krap is, vooral wanneer bijvoorbeeld een bus en een vrachtwagen elkaar hier moeten passeren. Ook de situatie rond de spoorovergang Spoorsingel/Stadswijk wordt als onveilig ervaren vanwege het zicht. We hebben het college opgeroepen aandacht te blijven houden voor deze situaties.

Het bestemmingsplan werd unaniem door de raad aangenomen.

U kunt de stukken bij dit raadsvoorstel vinden onder punt 12 op de site van de gemeente Stadskanaal

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra