Door Egbert Hofstra op 29 april 2013

Centrumontwikkeling Musselkanaal

Het centrumplan is onderverdeeld in drie deelplannen. Het eerste deelplan gaat over de multifunctionele accommodatie (MFA). Het tweede deelplan gaat over de opwaardering van de winkelpanden in het centrum en het derde deelplan gaat over de nieuwe invulling van de openbare ruime. De discussie in de raad van 22 april spitste zich vooral toe op de eerste twee deelplannen. Er waren drie insprekers. Deze waren de heren Schomaker, Benus en Kugul. Respectievelijk namens Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, centrumgroep Musselkanaal en de Handelsvereniging.

De fractie is blij dat er nu een plan ligt voor de MFA, gezien de staat van De Kameleon en de bibliotheek. Wel vinden we het jammer dat door de omstandigheden het oorspronkelijke plan niet meer door kon gaan. Eén voor één haakten verschillende deelnemers en dragers van het plan af. Daar kwam nog bij dat De Heggerank wordt verbouwd naar een verpleegtehuis. Hierdoor zouden de onderste twee bouwlagen leeg komen te staan. Dit plan voorkomt daar leegstand. De bibliotheek en huidige gebruikers van De Kameleon komen in de onderste twee bouwlagen van De Heggerank. Met dit plan kunnen deze voorzieningen dus behouden blijven, voor ons is dit van zeer groot belang. Zorggroep Meander neemt de invulling van de nieuwe MFA op zich. We maken ons hierbij zorgen de jeugd. Ons uitgangspunt is dat de jeugd geen sluitpost moet worden. Daarom hebben wij gevraagd dat de gemeente ook aanschuift bij de gesprekken over de invulling. De wethouder zegde dit toe. Het is belangrijk dat de jeugd het nieuwe onderkomen aantrekkelijk gaat vinden. Het gebouw moet een hoge ‘coolheidsfactor’ hebben. En ze moeten het gevoel hebben dat het gebouw ‘van hen’ is.  Wij willen daarom de jeugd op de begane grond hebben. De jeugd loopt meer naar binnen en naar buiten, vooral in de zomer. Ook met het oog op geluid is het beter dat de afstand tussen de jeugd en het verpleeghuis zo groot mogelijk is. De wethouder gaf aan dat de jeugd inderdaad op de begane grond komt en dat er voldoende geluidsisolatie wordt aangebracht. De MFA krijgt ook een eigen uitstraling en een eigen naam. Onze voorkeur gaat ook uit naar twee eigen entrees omdat de beide functies dan echt een eigen identiteit kunnen krijgen. De wethouder gaat hier naar kijken in overleg met de andere betrokkenen. Tot slot hebben wij opgemerkt dat een nieuwe investering wat ons betreft weer aan de orde kan komen als in de toekomst zou blijken dat de invulling, met name gelet op de jeugd, niet goed loopt.

Met het tweede deelplan hadden de insprekers Benus en Kugul het meeste moeite. Op 28 maart 2011 heeft de raad aangegeven een compact centrum in Musselkanaal na te streven. Dit is tussen de Willem Diemerstraat en de Dirk de Ruiterstraat. Een compact centrum waar alles makkelijk te bewandelen is, is aantrekkelijker en overzichtelijker.  De insprekers waren het hier wel mee eens.  Zij gaven echter wel aan zich overvallen te voelen door het plan en dat de communicatie niet goed is verlopen tussen hen en het  gemeentehuis. Waar ze bovendien zorgen over hadden, is dat in hun ogen het centrum hiermee ‘op slot gaat’ en dat er geen ruimte meer is voor hun plannen. Wij hebben aangegeven dat wij wilden horen wat de wethouder hierop te zeggen had. De wethouder gaf aan het er niet eens te zijn dat de boel ‘op slot gaat’. Wel gaf hij toe, zoals al op een eerder tijdstip gedaan, dat de communicatie niet goed was verlopen en bood hiervoor zijn excuses aan. Ook gaf hij aan dat hij serieus kijkt naar elk plan dat wordt ingediend, zolang dat binnen de door de raad gestelde kaders ligt. Wij hebben de wethouder op het hart gedrukt in gesprek te blijven met de ondernemers. Ook vroegen wij hem met klem nogmaals te benadrukken dat hij serieus kijkt naar in het kader passende plannen van de ondernemers. Beide zegde hij toe.

Onze fractie stemde na de antwoorden en toezeggingen van de wethouder in met de plannen.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra