Door Francis Boen op 20 februari 2013

Column: ‘Oost-Groningen en de Participatiewet’

De Participatiewet is de opvolger van de Wet werken naar vermogen die door het vorige kabinet is voorgesteld. Ook de Participatiewet heeft tot doel iedereen te laten meedoen en alle kansen te benutten om mensen zelf in hun levensonderhoud te laten voorzien en niet achter de geraniums te laten verdwijnen. Werknemers met een arbeidsbeperking zouden zoveel mogelijk binnen een reguliere baan werkzaam moeten zijn. De quotumregeling van de nieuwe Participatiewet bepaalt dat bij bedrijven met meer dan 25 werknemers straks minimaal 5 procent van het personeelsbestand bestaat uit werknemers met een arbeidsbeperking.

De SW-bedrijven in onze regio -Wedeka en Synergon- bieden werk aan 6 procent van de werkzame bevolking; dit is bijna vier keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Daarnaast is het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor de quotumregeling veel te klein om de doelstelling van de Participatiewet, namelijk binnen zes jaar het aantal SW werknemers met 70% terug te dringen, te realiseren.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Stadskanaal is er bij staatssecretaris Jetta Klijnsma op aangedrongen voor onze regio een specifieke aanpak te hanteren. Deze aanpak is nodig omdat de uitvoering van de Participatiewet consequenties heeft die voor de gemeenten in onze regio niet te dragen zijn. Als het aantal werknemers in de SW-bedrijven niet kan worden teruggedrongen, betekent dit voor deze bedrijven en dus voor de deelnemende gemeenten een onaanvaardbaar begrotingstekort. Zoals al eerder op deze plaats aangegeven zal dit leiden tot onuitvoerbare bezuinigingen op de gemeentebegroting.

Tijdens een recent bezoek aan de staatssecretaris door een delegatie van de Oost-Groninger gemeenten is mede door onze wethouder Jan Willem van de Kolk nogmaals aandacht gevraagd voor onze regio. Hoewel de staatssecretaris de specifieke omstandigheden van Oost-Groningen erkent en daarmee rekening wil houden, zijn onze zorgen door deze uitspraken allerminst weggenomen. Er is geen concrete toezegging gedaan over het opvangen van de financiële risico’s, noch is er een termijn aangegeven waarbinnen er voor onze regio een specifieke aanpak wordt geformuleerd.

Het zal duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid en met haar het CDA en de overige partijen in de raad zich onverkort blijven inzetten om de gevolgen van de Participatiewet binnen de perken te houden. Zoals het er nu uitziet zal daar een stevige strijd voor gevoerd moeten worden richting Den Haag, waarbij een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is van de Oost-Groninger gemeenten en de politieke partijen.

Francis Boen

Deze column is 20 februari 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode.

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen (1953) woont in de wijk Waterland, Stadskanaal.   Wie is Francis Boen? Sinds 1986 woont en werkt Francis in Stadskanaal. In februari van dat jaar begon hij als docent scheikunde aan de toenmalige Openbare Scholengemeenschap (OSG) aan de Engelandlaan in Stadskanaal, nu onderdeel van het Noorderpoort. Na een periode van bijna twintig jaar als lid van

Meer over Francis Boen