Door Egbert Hofstra op 16 december 2014

Raad zet tijdelijke contracten in vaste om bij Wedeka

De emoties liepen hoog op bij de vergadering van 15 december. Veel werknemers van Wedeka zaten op de publieke tribune om te zien of de raad het voorstel van het college zou goedkeuren om de tijdelijke contracten van de Wedeka om te zetten in vaste. In Stadskanaal gaat het om 143 mensen. OR-lid Anneke Doll hield een emotioneel betoog voor het vast aannemen en bedankte het college en met name wethouder Boen voor zijn inzet. De raad keurde het voorstel tot onze vreugde unaniem goed. Alleen D66’er Klaas Pals sputterde tegen, maar maakte het wel erg bont toen hij zei dat de werknemers bij Wedeka in een gouden kooi werkten. Deze uitspraak werd vanaf de tribune met gejoel ontvangen. Na de schorsing draaide hij bij en bood hij zijn excuses hiervoor aan en ging de raad dus unaniem akkoord.

Het hele proces heeft echter wel heel wat voeten in de aarde gehad. In 2012 is namelijk besloten met het oog op het eindigen van instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) om de tijdelijke contracten bij Wedeka niet om te zetten in vaste contracten. Er kwam in de loop van de tijd steeds meer onzekerheid of het verstandig was dit besluit te handhaven of te herzien; vlak na de zomer kwam deze discussie in een stroomversnelling. In de vergadering van 17 november hebben we dan ook aangegeven dat we te maken hebben met onzekerheden en onduidelijkheden vanuit het Rijk. Wij als fractie hebben in meerdere bijeenkomsten met bijvoorbeeld onze Kamerleden, in het bijzonder John Kerstens, en de partijtop steeds om opheldering gevraagd over hoe het nu precies zit en dat het ministerie hom of kuit moet geven. Vooral met betrekking tot de rekensystematiek was onduidelijkheid. Het is een technisch en ingewikkeld verhaal, maar dit was wel bepalend voor de vraag of de tijdelijke contracten konden worden omgezet in vaste.

Ook hebben we in september een motie ingediend waarin nogmaals aandacht werd gevraagd voor de financiële situatie bij Wedeka. We kunnen natuurlijk niet zeker weten hoeveel effect bovenstaande heeft gehad, maar we concluderen dat het in ieder geval onze zaak niet heeft geschaad, want inmiddels is 30 miljoen toegezegd voor de problematiek in regio’s met veel SW’ers en weinig arbeidsplaatsen en zijn de tijdelijke contracten inmiddels omgezet in vaste.

Het dagelijks bestuur (DB) van Wedeka, in het bijzonder wethouder Boen en directeur Mug zijn de afgelopen tijd intensief met deze kwestie bezig geweest. Er zijn heel veel berekeningen gemaakt, maar er bleef onduidelijkheid bestaan over welke systematiek het ministerie zou toepassen. Na uitstekend en vasthoudend politiek handwerk, zowel achter als voor de schermen kwam ondubbelzinnig vast te staan welke methode moet worden gehanteerd. Ook burgemeester Bijl van Emmen, die voorzitter is van EMCO, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Donderdag 4 december adviseerde het DB van Wedeka, waarvan Francis Boen de voorzitter is, dan ook om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Eenmalig moet hiervoor -relatief weinig- geld op tafel worden gelegd. Wij zijn hier heel blij mee en vinden dat het DB, Francis en de ambtenaren hiervoor een groot compliment verdienen.

Wij zien veel voordelen. Allereerst houden 143 mensen in onze eigen gemeente hun baan, en komen dus niet in de WW of de bijstand. Daarnaast gaat vanaf 2017 het tekort bij Wedeka 1 miljoen omlaag ten opzichte van de situatie waarin de tijdelijke contracten zouden zijn stopgezet. En hoewel niet in de berekening van het college is meegenomen, gaat er op de bijstand minder beroep worden gedaan, ook dit bespaart geld. Ten slotte is het zo dat als deze mensen waren ontslagen, voor hen nog steeds een beschutte werkplek of garantiebaan nodig was geweest, immers betreft het mensen met een SW-indicatie. Voor de nieuwe instroom was dan minder ruimte geweest. We waren dan in de uitvoering van de participatienota met een achterstand begonnen, dat hebben we nu voorkomen.

Er wordt wel van de mensen verwacht dat ze zich inzetten om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Een omslag is wel nodig en alles kan niet volledig bij het oude blijven.

Inmiddels is duidelijk dat bijna het gehele Wedekagebied hetzelfde besluit heeft genomen. Dit is belangrijk, want er is door samenwerking nog heel veel verbetering te behalen. In Menterwolde wilde burgemeester Van Zuijlen -nota bena van Groen Links- niet instemmen, maar is het uiteindelijk toch doorgegaan. Alleen in Veendam is afwijkend besloten. Daar worden de tijdelijke contracten die aflopen in 2016 en 2017 helaas voorlopig niet omgezet.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra