Zonnepark Alteveer

8 april 2019

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het geplande zonnepark in Alteveer. Direct omwonenden krijgen een bedrag van 15.000 euro om af te zien van bezwaren, zienswijzen of andere rechtsmiddelen tegen het park. Volgens ons is dit moreel verwerpelijk. Dit is niet de manier om draagvlak te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering noemde onze fractie dit “Wild West-taferelen”. In het antwoord op onze vragen schrijft het college: “Wij achten het niet ethisch om belanghebbenden onder druk te zetten door een tegemoetkoming te koppelen aan boetebedingen bij eventuele procedures. Wij kennen echter de inhoudelijke afspraken niet, maar zouden desgevraagd deze koppeling niet adviseren.” Ook het college vindt deze gang van zaken dus ongewenst.

Helaas geeft het college later in het antwoord aan dat zij “toetsen de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het initiatief en of er voldoende inspanning is verricht om draagvlak te creëren.” Wij zijn het hier niet mee eens, we vinden dat we de maatschappelijke aanvaardbaarheid en de manier waarop draagvlag wordt gecrëeerd ook moeten toetsen. Voordat het zonnepark in Alteveer kan worden aangelegd, moet er toestemming aan de raad worden gevraagd. Wordt vervolgd dus.