PS & WS 2015

Op woensdag 18 maart vinden er zowel verkiezingen voor de Provinciale Staten van Groningen plaats als voor het Waterschap Hunze en Aa’s. U kunt het PvdA-verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen hier vinden. U kunt het programma van de Waterschapsverkiezingen hier vinden.

Voor deze verkiezingen doen twee leden uit onze afdeling mee. Voor de provinciale verkiezingen is dit huidig Statenlid Roelf Schoenmaker, op plek 11. En voor het waterschap Hunze en Aa’s is dit Egbert Hofstra, tevens fractievoorzitter in de raad van Stadskanaal. Hij staat op plek 3.

Afdelingsvoorzitter Erik van der Vlag over de verkiezingen:

roelfklein

Roelf Schoenmaker PvdA Lijst 1, nr. 11, Provinciale Staten

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Hunze en Aa’s naderen. Woensdag 18 maart as. zal voor onze geweldige partij een zeer belangrijke dag worden. Hoe groot en hoe sterk zal de PvdA worden in alle Staten en in de Eerste Kamer? De peilingen, zoals jullie vast en zeker weten, zijn ons op dit moment niet goed gezind. Daarom is een zeer actieve en intensieve campagne van alle afdelingen zeer hard nodig. Zo ook in Stadskanaal. De provincie Groningen dreigt geen rood bolwerk meer te worden en aan ons is het nu zaak om ons stinkende best te doen om het eerlijke en duidelijke verhaal van de PvdA kenbaar te maken aan alle inwoners van onze gemeente. En ik weet dat het soms moeilijk uit te leggen is waar de PvdA voor staat in een coalitie samen met de VVD. Laat ik voorop stellen dat het natuurlijk niet gaat om Tweede Kamerverkiezingen en het is dus ook niet fair om de huidige Statenfractie af te rekenen, zoals andere partijen dit wel roepen, op het kabinetsbeleid.

egbertklein

Egbert Hofstra PvdA lijst 2, nr. 3, Waterschap Hunze en Aa’s

Al decennia lang wil en heeft de PvdA in alle geledingen bestuursverantwoordelijkheid gedragen, ook in economisch moeilijke tijden. Onze partij is daar nooit van weggelopen en doet dat nu dus ook niet. Dat er dan soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt is en blijft een gegeven, maar die keuzes worden altijd gemaakt met inachtneming van de normen en waarden en de eisen die de PvdA aan het beleid stelt. Een beleid, en dus niet alleen landelijk, maar dus ook in de provincie, dat eerlijk, rechtvaardig en sociaal is en zich dus niet laat leiden door emotioneel geschreeuw van andere partijen die dit altijd vanaf de zijkant doen en dus geen verantwoordelijkheid dragen. De PvdA had ook kunnen kiezen voor een passieve rol aan de zijlijn, zoals een paar andere partijen dat dus wel doen, en maar gaan roepen dat het allemaal anders en beter moet. Waarschijnlijk had dat voor onze partij betere opiniepeilingen opgeleverd.

Maar willen we dat? Nee, zeker niet. Zo’n partij is de PvdA niet. De PvdA durft beslissingen te nemen die weliswaar minder mooi, maar wel broodnodig zijn om de recessie te lijf te gaan en de nodige hervormingen door te voeren om van Nederland weer een sterk en sociaal land te maken. Echter verdienen deze maatregelen geduld bij de bevolking. En vaak is dit heel moeilijk uit te leggen, mensen willen snel resultaten zien, maar dat is vaak onmogelijk.

Maar resultaten zijn er zeker, zowel op landelijk als op provinciaal niveau.

Landelijk noem ik o.a. de volgende resultaten van de PvdA: de bezuinigingen in de zorg (huishoudelijke hulp, dagbesteding) zijn bijvoorbeeld verzacht, de wijkverpleegkundige wordt weer de spil voor de zorg in de wijk in plaats van bureaucratisch instanties, er wordt geen eigen bijdrage voor verpleging en verzorging meer gevraagd (dit scheelt veel ouderen en gehandicapten honderden euro’s per jaar), met extra geld voor huishoudelijke hulp hebben we zoveel mogelijk banen behouden, door te zorgen dat er niet 10 maar één hulpverlener over vloer komt kunnen die kinderen en ouders direct de hulp krijgen die zij nodig hebben, de positie van flexwerkers is verbeterd zodat ze sneller doorstromen naar een vaste baan en tevens zijn hun rechten t.o.v. werkgevers verbeterd, het ontslagrecht is eerlijker en eenvoudiger gemaakt, het bestrijden van uitbuiting van de onderkant en bescherming van werkende middenklasse is een feit geworden (dit wordt gedaan door o.a. de schijnconstructies aan te pakken, er komen 125 duizend extra arbeidsplekken voor mensen met een beperking bij de overheid en in het bedrijfsleven, een reeks aan bezuinigingen op de kinderopvang van voorgaande kabinetten is stopgezet en is er juist weer geïnvesteerd in de kinderopvang, leraren krijgen er weer salaris bij omdat er een einde aan de 0-lijn is gemaakt, er komen 3000 extra jonge leraren bij door het onderwijspact, er is duidelijkheid gekomen over de hypotheekrenteaftrek en daarom is er nu rust op de woningmarkt (langzaam wordt de aftrek omgebouwd naar een eerlijke aftrek die voor iedereen gelijk is), de inkomensgrens t.b.v. sociale huurwoningen is tijdelijk verhoogd en er komt jaarlijks 100 miljoen extra ter beschikking voor de bestrijding van armoede en voor schuldhulpverlening!

Zo dat zijn nogal wat resultaten, maar dit zijn ze nog lang niet allemaal. Waar er dus wordt geroepen dat de PvdA niet zo veel voorstelt in dit kabinet, wordt dus het tegendeel bewezen. Zeg dit dus voort in uw omgeving. De PvdA maakt wel degelijk het verschil in dit kabinet.

En ook provinciaal heeft de PvdA resultaten geboekt, nl.: er is i.o.m. Lodewijk Asscher extra geld vrijgekomen voor een banenplan voor de arbeidsmarktregio, er is een uitkoopregeling geregeld voor aardgasgedupeerden, er is i.s.m. John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) extra geld (35 miljoen) beschikbaar gesteld voor de sociale werkvoorziening (dus behoud banen bij Wedeka), er is geld beschikbaar gesteld voor het aanleggen van de spoorwegverbinding van Veendam naar Stadskanaal (en mogelijk wordt dit doorgetrokken via Ter Apel naar Emmen), door beleid en inzet van de huidige Statenfractie voor een regionale sterke economie heeft de provincie Groningen sinds vorig jaar niet meer de hoogste werkloosheid, er is meer geïnvesteerd in duurzame energie, de uitbuiting is verder aangepakt, door de inzet van de PvdA is de aardbevingsproblematiek landelijk onder de aandacht gebracht, er is ruim 3 miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid in de provincie, de PvdA nam het initiatief voor de commissie Van Zijl met het rapport “Ruim baan voor Oost-Groningen”, de PvdA maakte zich sterk voor de toekomst van een bestendige ziekenhuiszorg in Oost-Groningen, de PvdA heeft zich maximaal ingezet voor behoud van de werkgelegenheid bij Aldel en de PI Ter Apel, de redding van de metaalafdeling van Synergon via overname door Ambiant, enorm verzet tegen boringen naar schaliegas en de opslag van kernafval!

En ook hier geldt dat dit nogal wat resultaten zijn en ook dit zijn ze nog niet allemaal. Dus ook in de provincie heeft de PvdA het verschil gemaakt!

De Provinciale Statenverkiezingen, die op 18 maart worden gehouden, zijn belangrijk, niet alleen voor ons hier in Stadskanaal, in onze provincie, maar voor het gehele land. Voor ons belangrijk omdat de provincie op het gebied van duurzaamheid, economisch beleid en ruimtelijke ordening een behoorlijke vinger in de pap heeft en voor het land om een zo’n sterk mogelijke Eerste Kamer te krijgen, die toch alle wetten moet toetsen op haalbaarheid en rechtmatigheid. Op 18 maart bepalen we samen de toekomst van Nederland. De afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land heeft de weg naar boven weer gevonden. Daar was de moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Met resultaat: eindelijk groeit de economie weer, vinden werkzoekenden weer een baan, worden huizen weer verkocht en gaan mensen er weer op vooruit. Op die sociale en realistische koers gaan we verder. Voor een land waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar ouderen nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg in de buurt krijgen. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten.

Gelukkig beschikken wij in Stadskanaal over een goed, bevlogen, deskundig en ervaren Statenlid, Roelf Schoenmaker, die ook nu weer verkiesbaar is voor een 2e periode. Wij als afdeling zullen Roelf volledig steunen om hem weer in de Statenzaal te mogen begroeten. En bij deze roep ik ook u als trouw lid van de PvdA op, om op Roelf Schoenmaker te stemmen, lijst 1, nummer 11. Roelf heeft zich al jaren ingezet voor onze regio en het is ook mede aan hem te danken dat onze regio speciale aandacht heeft gekregen en nu nog steeds heeft binnen de Statenfractie en ook binnen de gehele Provinciale Staten. Zo is er extra geld beschikbaar gesteld voor economische impulsen, leefbaarheid en welzijn en uiteraard duurzaamheid in de regio Oost-Groningen. Dit alles doet hij vanuit onze idealen. Het verbeteren van de veiligheid, het aanpakken van de (jeugd) werkloosheid, het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen in onze gemeente en het inzetten voor goed onderwijs voor onze jongeren. Dat is het verhaal van Roelf!

 

Tegelijkertijd met deze verkiezingen, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Ook voor deze verkiezingen hebben wij een geweldige kandidaat in de persoon van Egbert Hofstra. En ook hem zullen wij als afdeling volledig steunen. Egbert, onze huidige fractievoorzitter inde gemeenteraad, heeft een duidelijk motto als kandidaat bestuurslid voor het Waterschap Hunze en Aa’s, nl: “belastingkwijtschelding voor minima”. Voorts staat de PvdA o.a. voor veiligheid en droge voeten, voor een goede energie neutrale zuivering van rioolwater, voor toegankelijk water voor dorp en stad, voor een waterschap dat werk schept en voor aardbevingsbestendige dijken en kaden. Kortom, ook in het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s is een sterke PvdA nodig. Dus roep ik u allen op om op Egbert Hofstra te stemmen, nummer 3 op de PvdA-lijst voor de Waterschapsverkiezingen!

Tot slot wil ik, als uw voorzitter, alle actieve leden binnen onze afdeling hartelijk danken voor hun inzet voor de campagne voor beide verkiezingen. Een inzet die hopelijk gaat leiden tot een goede uitslag voor onze partij tijdens de beide verkiezingen, omdat een sterke PvdA hard nodig is in zowel de Eerste Kamer als in de Provinciale Staten!

In maart staat de koers naar dat Nederland op het spel. We willen niet dat ons land door politieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. Daarom vragen we om uw stem. Voor uw provincie, de waterschappen, de Eerste Kamer, en daarmee voor een sterk en sociaal Nederland. En met uw stem (en met u, ook die van uw familie en kennissen, enz.) op Roelf Schoenmaker voor de Provinciale Staten, nummer 11 en op Egbert Hofstra voor het Waterschap Hunze en Aa’s, nummer 3 zal dit zeker worden gerealiseerd!