Fractievoorzitter

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal

Wie is Egbert Hofstra?

Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als waterhuishouding, wegen, spoorwegen, bestemmingsplannen, enzovoorts.

Hij was al vroeg politiek geïnteresseerd en in 2007 is Egbert lid geworden van de PvdA. ,,Daarvoor heb ik altijd al op onze partij gestemd. Als sociaal-democraat sta ik voor een zo gelijk mogelijke verdeling van kennis en macht. De PvdA zag en zie ik als de partij die het beste geschikt is dit te bereiken.” Nadat hij verschillende politieke cafés en de ‘Nieuwe Ledendag’ in 2008 heeft bezocht, heeft hij besloten actief te worden binnen de PvdA-afdeling Stadskanaal.

Waar staat Egbert voor?        

Volgens Egbert is en blijft in Stadskanaal de sociaal-democratie hard nodig. Er moet voor gewaakt worden dat verworvenheden uit het verleden niet door partijen, die een kille marktwerking voorstaan, worden teruggedraaid. Gelukkig is Stadskanaal een gemeente waar mensen in rust en ruimte kunnen wonen en werken. Dit is een grote kracht van deze regio. Hier moet ook gebruik van gemaakt worden om de gevolgen van de bevolkingskrimp op te vangen. Dit hoeft namelijk geen bedreiging te zijn als we er goed mee omgaan.

Sinds april 2010 zit Egbert in de gemeenteraad. In deze periode heeft hij zich vooral beziggehouden met de ruimtelijke ordening in de brede zin van het woord. Dit sluit goed aan bij de studie die Egbert heeft gevolgd. Zo is Egbert lid van de hoorcommissie bestemmingsplannen waarin inwoners hun zienswijze kunnen geven op een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Ook heeft hij bijvoorbeeld de grote windmolenplannen in de Drentse Monden aan de kaak gesteld. Egbert: ,,Vaak wordt de fout gemaakt  duurzaamheid gelijk te stellen met hernieuwbaarheid. De energie van windmolens is hernieuwbaar, maar duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect. Het draagvlak ontbreekt. Daarom heeft de PvdA-fractie de grootschalige plannen afgewezen.” Wat op dit moment ook speelt is de treinverbinding Groningen-Stadskanaal. Het succes van de spoorlijn naar Veendam heeft ertoe geleid dat Arriva een verbinding naar Stadskanaal wel ziet zitten. In een eerder stadium werd de lijn nog onhaalbaar geacht. Egbert: ,,Het zou helemaal geweldig zijn als de lijn ook zou worden doorgetrokken naar Emmen, zodat er een verbinding met Zwolle ontstaat.” Vanwege het belang van deze verbinding voor Stadskanaal en omgeving heeft Egbert samen met andere raadsleden een excursie georganiseerd naar Dronten waar ook een nieuwe spoorlijn tot stand is gekomen. ,,Tijdens de excursie zijn we veel te weten gekomen over bijvoorbeeld de inpassing van het station in de omgeving en in de bestaande infrastructuur.”

Wat is het interesseveld van Egbert?

Egbert houdt zich niet alleen bezig met ruimtelijke ordening. Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor het behoud van het evenement Verrassend Stadskanaal en Go Sports. Hij is daarnaast lid van de rekeningcommissie en  is sinds oktober ook vicefractievoorzitter.

Egbert vindt het raadswerk boeiend omdat het zo breed is. Allerlei onderwerpen komen aan bod, van openbaar onderwijs tot veiligheid, van minimabeleid tot groenonderhoud. ,,Dit sluit goed aan bij mij persoonlijk, want ik ben generalist en dus geïnteresseerd in veel uiteenlopende zaken,” aldus Egbert. Egbert heeft de afgelopen jaren het raadswerk met veel plezier gedaan en is dan ook herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Egbert is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en staat op plek 1.