Theo Klinkhamer

Vicefractievoorzitter

Theo Klinkhamer (1965) woont in Alteveer

Wie is Theo Klinkhamer?

Theo is geboren in Assen en woont ruim twintig jaar in Alteveer. Alteveer is een dorp liggend in een prachtige, landelijke omgeving; de poort naar Westerwolde. Na zijn HBO-opleiding heeft Theo gewerkt in het gevangeniswezen en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Theo werkt momenteel als ambulant spoedzorgwerker bij Jeugd- en Opvoedondersteuning Elker in Groningen. Zijn werkgebied strekt zich uit over Oost-Groningen. Theo is ruim acht jaar afdelingsbestuurslid voor de PvdA in Stadskanaal. Daarnaast heeft Theo twee jaar zitting gehad in het Gewestelijk Bestuur van de PvdA.

Waar staat Theo voor?

Theo staat voor een gemeente Stadskanaal waarin een ieder telt, een gemeente waar voor een ieder plek is, een gemeente die investeert in voorzieningen in onze kerndorpen. Behoud van de bestaande voorzieningen in de kerndorpen en die uitbreiden. Zo vindt Theo dat er in Alteveer weer een supermarkt moet komen, een pinautomaat en dat de basisscholen en de peuterspeelzaal behouden moeten blijven. Ook in de overige kerndorpen van Stadskanaal is het belangrijk om de bestaande voorzieningen op peil te houden. De gemeentelijke politiek staat de aankomende periode een loodzware taakstelling te wachten. Onder meer de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, WMO  en de bezuinigingen in het algemeen. Juist deze zware taakstelling betekent voor Theo als kandidaat-raadslid een uitdaging en motivatie om gezamenlijk met een fractie hier mee aan de slag te gaan.

Wat is het interesseveld van Theo?

Theo zijn speerpunten zullen onder meer zijn het inrichten van de jeugdzorg in onze gemeente op een dusdanige wijze dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat kwetsbare gezinnen in de vergetelheid raken en dat kinderen en jongeren in de knel raken, het aanpakken van de jeugdwerkloosheid en zicht blijven houden op wat er in de wijken en omliggende dorpen onder de mensen leeft. Hierbij legt hij het accent op de stille armoede en eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren  en het sociale leefklimaat in de wijken en dorpen. Theo omschrijft zichzelf als een persoon die niet alleen naast de mensen gaat staan maar ook tussen de mensen. ,,Ik wil een luisterend oor zijn voor de lokale bevolking, want onze inwoners weten wat er zoal in hun wijk afspeelt. Mijn taak zal zijn om dit te vertalen naar mogelijk beleid. En hierbij zoveel mogelijk plaatselijke organisaties en wijkraden te bezoeken Aangezien het voor veel mensen in onze gemeente momenteel  leven en overleven  is en  deze huidige crisis  een zware beproeving is, zullen er steeds meer gezinnen en ouderen kwetsbaarder en afhankelijk worden van anderen. Het bieden van perspectief binnen een gevoel van solidariteit voor de kwetsbaren in onze samenleving staat voor mij als sociaal-democraat hoog in het vaandel’’, aldus Theo.

Column: ‘Screening kindermishandeling ligt onder vuur’

door Theo Klinkhamer op 23 april 2017

Eind maart verschenen er in de media berichten over het niet altijd succesvol screenen van kindermishandeling door eerste hulpposten en huisartsenposten. De vragenlijst waarmee artsen checken of een kind mogelijk het slachtoffer is van mishandeling, zou te snel leiden tot een onterecht vermoeden van mishandeling. Stel u gaat met uw kind naar de huisartsenpost omdat

lees verder »

Column: ‘Pand school ODS ’t Zonnedal in Alteveer heeft weer toekomst.’

door Theo Klinkhamer op 19 oktober 2016

In januari 2015 werd door de gemeenteraad Stadskanaal besloten dat  ODS ‘t Zonnedal in Alteveer per 1 augustus 2016, vanwege te weinig leerlingen, zou worden gesloten.  De fractie van de PvdA heeft met ondersteuning van  demonstrerende ouders  nog geprobeerd  het openbaar onderwijs  in Alteveer te behouden, dit was helaas een brug te ver. Voor de

lees verder »

Column:’Jeugdzorg in de gemeente, hoe staan we ervoor?’

door Theo Klinkhamer op 21 april 2016

Als crisishulpverlener binnen de jeugdzorg heb ik de decentralisatie van de jeugdzorg in de gemeente van dichtbij meegemaakt, een hele omslag. Sinds 1 januari van dit jaar hebben we een nieuwe Jeugdwet die ervoor zorgt dat  de jeugdzorg  in de gemeente wordt verbeterd. Gaat het nu beter met de jeugdzorg in onze gemeente? Vorige week

lees verder »

Column: ‘Even stilstaan bij het volgende’

door Theo Klinkhamer op 17 december 2015

Decembermaand, een maand waarin velen van ons op het afgelopen jaar terugblikken en een maand waarin we vooruitblikken naar 2016. Een maand waarin Zwarte Piet, nadat er eerst de nodige discussies waren geweest omwille van zijn huidskleur, leek te zijn vertrokken. Achteraf blijkt dit een vertekend beeld te zijn. Eigenlijk is Zwarte Piet helemaal niet

lees verder »

PvdA en ChristenUnie: kindpakket in gemeente Stadskanaal

door Theo Klinkhamer op 12 juni 2015

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen die opgroeien in armoede. Uit zijn onderzoek is gebleken dat 1 op de 9 kinderen in ons land opgroeit in armoede. Doordat er steeds meer mensen zonder werk komen te zitten, zullen meer gezinnen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zal er vaker een

lees verder »

Column: ‘Kindgebonden budget , laat de kinderen niet in de kou staan’

door Theo Klinkhamer op 15 april 2015

Laatst sprak ik een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ze vertelde me dat zij al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangt en zodoende in aanmerking komt voor allerlei regelingen. Zo krijgt ze kinderbijslag, kindgebonden budget, huursubsidie en zorgtoeslag. Daarnaast krijgt ze materiële ondersteuning voor de kinderen vanuit Stichting Leergeld, Nationaal Sportfonds en maakt ze wekelijks gebruik

lees verder »

Bezoek stichting plaatselijk belang Alteveer in de Drijscheer.

door Theo Klinkhamer op 14 april 2015

Op 4 maart j.l hebben Egbert, Monique en ik een bezoek gebracht aan stichting plaatselijk belang Alteveer. Vanuit de stichting waren Jenny Greven en Jacoba Breider vertegenwoordigd. Onder het genot van een kop koffie hebben we een kennismakingsrondje gedaan. Onderwerpen ter bespreking waren onder meer hun activiteiten van het vorig jaar, zoals het benefiet event,

lees verder »

Jeugdzorg: Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht gesteld voor ZZP’ers in de gemeente Stadskanaal.

door Theo Klinkhamer op 23 oktober 2014

Tijdens de raadsvergadering van 20 oktober jl. heeft de fractie vragen gesteld aan het college over het jeugdhulpplan 2015-2018. Zo heeft de fractie het college gevraagd waarom ZZP’ers per 1 januari 2015 zonder een VOG verklaring PGB-zorg mag verlenen in onze gemeente. Bij gecertificeerde zorgaanbieders is het momenteel verplicht dat iedere hulpverlener in het bezit

lees verder »

Column: ‘Het openbaar basisonderwijs in Alteveer verdwijnt?’

door Theo Klinkhamer op 15 oktober 2014

Op 22 september heeft de fractie van de PvdA tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de dreigende sluiting door OPRON van ODS ’t Zonnedal in Alteveer. Het leerlingenaantal was op 1 oktober jl. 16, dit is beneden de norm van 23 leerlingen. OPRON besluit met dit gegeven de financiering per 1 augustus

lees verder »

Column: ‘Jeugdzorg, laat het geen kind van de rekening worden’

door Theo Klinkhamer op 18 juni 2014

Op 1 januari 2015 vindt er een decentralisatie van de jeugdzorg plaats. Taken en verantwoordelijkheden van het rijk worden overgeheveld naar de gemeenten. Zo krijgt de gemeente Stadskanaal de verantwoordelijkheid voor bijna alle vormen van zorg die aan kinderen worden verleend. Er komt een “pot” met minder geld dan voorheen, vanuit het rijk naar de

lees verder »