Door Francis Boen op 12 november 2012

Najaarsnota 2012 en Programmabegroting 2013

In de raadsvergadering van 5 november zijn de Najaarsnota 2012 en de Programmabegroting 2013 besproken. Bij de najaarsnota hadden wij als fractie één kanttekening, betreffende de schuldhulpverlening. Tijdens de algemene beschouwingen in mei hebben wij aangegeven dat een wachtlijst voor schuldhulpverlening voor ons onaanvaardbaar is. We hebben het college gevraagd maatregelen te treffen om wachtlijsten te voorkomen. Het blijkt dat er nog steeds sprake is van wachttijden, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot 11 weken.

Dit is voor ons onaanvaardbaar, temeer er in het voorjaar extra geld beschikbaar is gesteld om bij GKB meer trajecten te kunnen inkopen.

Geprobeerd zal worden om de instroom te beperken door aan mensen die vijf jaar van schuldhulpverlening gebruik maken een eigen bijdrage te vragen van €50 per maand. Onduidelijk is nog welke effecten dit zal hebben. In de raadsvergadering van januari zal de wethouder aangeven welke afspraken met GKB gemaakt zijn om de wachttijd terug te brengen naar de wettelijke termijn van 4 weken.

Programmabegroting 2013

Uit de programmabegroting 2013 blijkt dat de gemeente Stadskanaal haar huishoudboekje op orde heeft. De saldi in de begroting voor de komende vier jaar zijn positief en bieden ruimte voor de opvang van financiële risico’s.

Het is duidelijk dat voor het bereiken van dit begrotingsresultaat een prijs moet worden betaald in de vorm van omvangrijke taakstellingen en ombuigingen. De realisatie hiervan bepaalt of het geschetste resultaat inderdaad gehaald zal worden. In ieder geval kunnen we vaststellen dat de voorzieningen in stand worden gehouden en zoveel mogelijk op peil zijn gebleven en dat ook de lokale heffingen op een acceptabel niveau zijn gebleven.

Duidelijk is ook dat er een aantal onzekerheden en bedreigingen zijn: de ontwikkeling van de rijksbijdrage en de uiteindelijke uitwerking van de verschillende decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ). Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de Perspectiefnota zijn we uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten die de basis vormen van deze begroting. De PvdA fractie heeft daarbij een aantal zorgpunten gesignaleerd die wat ons betreft nog steeds aan de orde zijn.

Ten aanzien van de WMO blijft ons standpunt dat eenieder de zorg moet kunnen krijgen die nodig is. Wij gaan er dan ook van uit dat dit ondanks de geplande taakstelling en ingezette ombuigingen het geval blijft. Met name op dit beleidsterrein blijft er een groot aantal onzekerheden. De ontwikkelingen in het eerste halfjaar geven aan dat we op de goede weg zijn, hetgeen ook blijkt uit de cijfers in de Najaarsnota. Het project “de kanteling” is in volle gang en biedt mogelijkheden de kosten te verlagen.

Dan het gemeentelijk minimabeleid. Voor ons blijft gelden dat de minima bij het ingezette beleid dienen te worden ontzien. In de eerstvolgende raadsvergadering komt de wethouder met een notitie over de inzet van extra financiële middelen op dit terrein. Steeds meer huishoudens doen een beroep op de stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het centrum in Musselkanaal hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat het college in gesprek blijft met de verschillende initiatiefnemers en betrokkenen.

Wijkraden vervullen een belangrijke rol als het gaat om de bevordering van de sociale cohesie in een wijk. De ontwikkeling van de wijkraden blijft een belangrijk aandachtspunt. Richting de wijkraden dient maatwerk geleverd te worden.

Wij hebben het college gevraagd om in de voorjaarsnota een activiteitenbudget op te nemen om jaarlijks afwisselend een zomeractiviteit (zoals bijv. Go Sports, verrassend Stadskanaal) en een winteractiviteit (ijsbaan) te organiseren, mede in het licht van eventuele festiviteiten in het kader van 250 jaar (Stads)Kanaal en 400 jaar Semslinie. De wethouder heeft aangegeven dat er reeds enkele werkgroepen bezig zijn met de voorbereiding van een en ander.

Bij de bespreking van de programmabegroting kwam ook de evaluatie van het bestuursakkoord aan de orde: uit de evaluatie blijkt dat we op de goede weg zijn. Veel van de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Wij hebben de raad en het college hiervoor gecomplimenteerd. De nog niet gerealiseerde onderdelen van het bestuursakkoord blijven hun prioriteit behouden, met uitzondering van BSV. Daarbij hebben wij specifiek gewezen op de positie van het Refaja ziekenhuis. Wij zijn er (nog) niet gerust op dat de huidige en voorgenomen positie van ons streekziekenhuis inmiddels verzekerd(!) is. Het definitief realiseren van dit speerpunt van beleid vereist onze maximale inzet.

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen (1953) woont in de wijk Waterland, Stadskanaal.   Wie is Francis Boen? Sinds 1986 woont en werkt Francis in Stadskanaal. In februari van dat jaar begon hij als docent scheikunde aan de toenmalige Openbare Scholengemeenschap (OSG) aan de Engelandlaan in Stadskanaal, nu onderdeel van het Noorderpoort. Na een periode van bijna twintig jaar als lid van

Meer over Francis Boen