Door op 16 maart 2014

Noordelijk PvdA slaat handen ineen voor Noordelijke werkgelegenheid

Zondag 16 maart heeft de Noordelijke PvdA tijdens een partijbijeenkomst in Drachten het startschot gegeven tot verdere samenwerking in Friesland, Groningen en Drenthe op het gebied van werkgelegenheid.  Doel van de samenwerking is te profiteren van elkaars successen en te leren van minder succesvolle projecten op het gebied van arbeid en werkgelegenheid.
In 1935 verscheen het Plan van de Arbeid, waarmee de SDAP en de NVV een alternatief boden voor de klassieke liberale benadering van de economische crisis onder de diverse kabinetten Colijn. “Het Plan” draaide om een actieve rol van de overheid, via investeringen in de publieke zaak en grote projecten, bij het oplossen van de massale werkloosheid en toenemende armoede. Het Plan gaf de sociaaldemocratie op een moeilijk moment in haar bestaan nieuw elan en vormde een belangrijk ideologisch fundament voor de naoorlogse PvdA. De boodschap uit 1935 heeft eigenlijk niets aan actualiteit ingeboet.  Aldus Romke Visser, fractievoorzitter van de PvdA in de Groninger Staten: “Plan- en maakbaarheidsdenken horen bij de sociaaldemocratie, toen en nu, juist in antwoord op economische crises en toenemende jeugdwerkloosheid. Wil je kansen benutten dan is een regionale aanpak met maatwerk gewenst. Daarmee gaan we aan de slag.”

“Werkgelegenheid is in Noord-Nederland niet iets dat vanzelf gaat, het vraagt een gerichte inspanning”, aldus Karin Hazewinkel, Statenlid in Groningen en één van de initiatiefnemers. “De PvdA- Statenleden en gedeputeerden in Drenthe, Fryslân en Groningen zijn zich dit zeer bewust. De natuurlijke drang die we hier in het Noorden hebben om elkaar eens in de zoveel tijd op te zoeken, onderling af te stemmen en samen op te trekken, hebben we daarom aangegrepen om met het thema werk in Noord-Nederland heel concreet aan de slag te gaan.”

Tijdens de bijeenkomst in Drachten is de website www.hetrodenoorden.nl gelanceerd. De website heeft als doel om kennis te delen om zo inspiratie op te doen om de werkgelegenheid in het Noorden verder te versterken. Op de website is onder meer te vinden wat er door de verschillende PvdA fracties in gemeenten en provincies ondernomen wordt op het gebied van werkgelegenheid en worden er succesvolle werkgelegenheidsprojecten verzameld.
Daarnaast zullen er in navolging van een expertmeeting afgelopen januari in Assen verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden en we samen met experts op het gebied vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen werken aan nieuwe initiatieven.